Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę zostać wolontariuszem, aby zbierać podpisy?

Nie, nie ma potrzeby zostawania wolontariuszem żeby zbierać podpisy ale zgłoszenie się jako wolontariusz uprawnia Cię do uzyskania identyfikatora i mojego poręczenia, że Jesteś częścią naszego zespołu i Jesteś umocowany do zbierania podpisów. Dodatkowo, przyłączenie się do nas jako wolontariusz pozwala nam na ułatwienie Twojej działalności na rzecz naszej wspólnej inicjatywy poprzez kontakt z innymi wolontariuszami z Twojego terenu co może znacznie usprawnić zbieranie podpisów.

Kto jako administrator będzie przetwarzać moje dane osobowe ?

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, czyli Radca Prawny Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź i oprócz ustawy o ochronie danych osobowych, do zachowania w tajemnicy Waszych danych osobowych zobowiązuje mnie również: ustawa o radach prawnych oraz kodeks etyki radcy prawnego. Wszystkie wymienione akty prawne nakładają na mnie szereg obowiązków oraz dotkliwych sankcji za niewłaściwe  posługiwanie się Twoimi danymi osobowymi, więc chronię je najlepiej jak mogę.

Dlaczego konieczne jest podanie mojego nr PESEL? Obawiam się np. wzięcia na mnie pożyczki lub kredytu. Czy moje dane osobowe będą bezpieczne?

  Do zgłoszenia wniosku załącza się wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESELa także własnoręcznie złożone podpisy obywateli. Wzór wykazu ustala, w drodze uchwały, Państwowa Komisja Wyborcza”.
  W naszym wypadku jest to Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe, opublikowana w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr: 20.poz. 308 w dniu 23 kwietnia  2003 r.
  Dlatego brak uzupełnienia którychkolwiek danych, w tym PESEL lub pełnego adresu zamieszkania spowoduje, że Twój podpis będzie nieważny.

  Czy kiedykolwiek posłowie/ senatorowie w Polsce nie mieli immunitetów ?

  W Polsce pierwsza regulacja dotycząca immunitetu pojawiła się w dekrecie Tymczasowego Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie nietykalności członków Sejmu Ustawodawczego, który wybrany został w styczniu 1919 r.
  Immunitet parlamentarny rozumiany jest jako forma gwarancji niezależności posła i senatora w sprawowaniu wolnego mandatu przedstawicielskiego. W dzisiejszych warunkach ma on oznaczać ochronę parlamentarzysty przed różnego rodzaju naciskami zewnętrznymi, które uniemożliwiałyby mu podejmowanie działań przedstawicielskich w warunkach ustrojowej swobody.
  Niestety drugą stroną medalu jest całkowita bezkarność dygnitarzy za malwersacje finansowe oraz działania na szkodę Skarbu Państwa czyli naszą.

  W jakich krajach posłowie / senatorowie nie mają immunitetów?

  Kwestia immunitetów w innych krajach wygląda następująco (przykłady):

  SŁOWACJA.

  Słowacja to państwo, w którym od 2012 roku zniesiono immunitet parlamentarny w takiej postaci, jaką znamy z Polski. Obecnie słowaccy posłowie są chronieni jedynie za wypowiedzi wygłaszane podczas sesji parlamentu. To, co mówią i robią poza murami parlamentu, nie podlega immunitetowi. Są traktowani jak wszyscy inni obywatele.

  WIELKA BRYTANIA

  System polityczny Wielkiej Brytanii gwarantuje parlamentarzystom swobodne realizowanie zadań związanych z posiadanym mandatem przedstawicielskim. Nie mają oni jednak pełnej ochrony, nie ma bowiem w Wielkiej Brytanii instytucji immunitetu formalnego, znanego z innych państw. Występuje za to przywilej wolności słowa, na podstawie którego parlamentarzysta ma pełną
  wolność wypowiedzi, bez zagrożenia, że zostanie za to pociągnięty do odpowiedzialności. Jedynie w przypadku zniesławienia innej osoby grozi mu odpowiedzialność regulaminowa w ramach danej izby. Poza gmachem parlamentu brytyjscy parlamentarzyści są pozbawieni jakiejkolwiek dodatkowej ochrony i traktowani jak wszyscy inni obywatele.

  USA

  Na podstawie art. 1 par. 6 Konstytucji USA senatorowie i członkowie Izby Reprezentantów w czasie sesji izby oraz w drodze na sesję i w czasie powrotu z niej nie mogą być aresztowani. Wyjątkiem od tej zasady jest zarzut zdrady, popełnienia ciężkiego przestępstwa lub zakłócania spokoju publicznego.
  W takiej sytuacji amerykański parlamentarzysta może zostać aresztowany, tym samym w USA nie ma immunitetu formalnego. Wykonywanie mandatu parlamentarnego w USA wiąże się z posiadaniem immunitetu materialnego, który pozwala pociągać do odpowiedzialności parlamentarzystę za jego wypowiedzi na terenie danej izby przed tą izbą.

  WŁOCHY

  Włochy są krajem, gdzie zakres immunitetu parlamentarnego jest bardzo szeroki. Parlamentarzystom przysługuje immunitet materialny i formalny. Mają oni ochronę przed ewentualnym postępowaniem karnym i cywilnym. By aresztować włoskiego parlamentarzystę, potrzebna jest zgoda izby, w której on zasiada, chyba że został ujęty na gorącym uczynku. Zgodę na podsłuchiwanie i kontrolę korespondencji parlamentarzysty musi wydać izba, do której on
  należy.

  FRANCJA

  Parlamentarzystom we Francji przysługuje immunitet materialny, który chroni ich za działania podejmowane na forum parlamentu. Nie mają ochrony poza parlamentem i mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. W ich domach można przeprowadzać rewizje. We Francji nie można jednak aresztować parlamentarzysty w czasie sprawowania mandatu parlamentarnego. Wyjątek od tej reguły stanowi oskarżenie o zabójstwo, ujęcie na gorącym uczynku lub skazanie na pobyt w więzieniu prawomocnym wyrokiem sądu.

  NIEMCY

  W Niemczech zakres immunitetu jest szeroki. Immunitet formalny obejmuje wszystkie postępowania karne – zarówno te, które miałyby zostać wszczęte w czasie sprawowania przez parlamentarzystę mandatu, jak i wszczęte przed wyborem danej osoby na członka Bundestagu. Parlamentarzyści nie mogą być aresztowani, z wyjątkiem ujęcia ich na gorącym uczynku, nie wolno przeprowadzać rewizji w ich domach ani wszczynać przeciwko nim postępowań sądowych.Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0

  Czy obywatele Polski bez meldunku w Polsce, żyjący na stale za granicą, mogą wypełnić formularz na referendum? Jeśli tak, czy powinien być podany obecny zagraniczny adres, czy poprzedni polski adres?

  Tak, jeżeli tylko posiadają polskie obywatelstwo.  Obywatel Polski może podać adres w Polsce lub swojego miejsca pobytu stałego lub czasowego za granicą, wg. Własnego uznania.
  Składający swój podpis podaje również PESEL lub numer dowodu tożsamości, jeżeli PESELU nie posiada.

  Można podpisywać listy pod referendum elektronicznie przez profil zaufany?

  Niestety nie, zgodnie z art. 64 ust. 4. Ust. O referendum ogólnokrajowym, cyt.:
  „Do zgłoszenia wniosku załącza się wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL, a także własnoręcznie złożone podpisy obywateli”.

  W jaki sposób utworzyć stały punkt zbierania podpisów w Holandii bez ryzyka narażania się policji i innym służbom?

  Należy spytać w urzędzie analogicznym do polskiej gminy (podstawowa jednostka terytorialna) jakie są zasady zbiórek podpisów czy agitacji w akcjach społecznych i ich przestrzegać. Można również w tej kwestii zwrócić się o pomoc do polskiego konsulatu w Holandii.

  Który adres mają wpisywać ludzie z zagranicy ? Polski czy zagraniczny ?

  Najlepiej ten, który widnieje w spisie wyborców o ile kiedykolwiek do takiego wpisu się wpisałeś. Jeżeli nigdy nie podejmowałeś takich działań, to warto to zrobić, natomiast adres możesz wpisać albo polski albo zagraniczny, wg Twojego uznania.

  Czy wolontariusz lub inna osoba może wypełnić formularz, a zainteresowany wzięciem udziału w akcji tylko złożyć swój podpis ?

  Tak, zainteresowany może jedynie złożyć swój własnoręczny podpis, a formularz może być wypełniony przez wolontariusza lub kogoś innego, kto ma ładniejszy lub bardziej czytelny charakter pisma.

  Czy obywatele Polski bez meldunku w Polsce, żyjący na stale za granicą, mogą wypełnić formularz o referendum? Jeśli tak, czy powinien być podany obecny zagraniczny adres, czy poprzedni polski adres?

  1. Obywateli Polski mieszkających na stałę za granicą obowiązują identycznie zasady jak Polaków mieszkających w Polsce i podpisujących się na formularzu na terytorium Polski. Zasady są analogiczne jak w przypadku wyborów do parlamentu RP, tzn.: prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
   1. najpóźniej w dniu składania podpisu kończy 18 lat;
   2. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
    1. nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
    2. nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
   3. posiada obywatelstwo polskie.
   4. Podpisując się należy podać:
    1. nazwisko i imię (imiona)
    2. numer PESEL
    3. adres pobytu za granicą lub w Polsce – wg. uznania (sugeruję w przypadku meldunku – Polskę, w przypadku braku meldunku – miejsce stałego pobytu za granicą).

   

  Optymalnym rozwiązaniem jest wpisanie tego adresu, który widnieje w spisie wyborców o ile kiedykolwiek do takiego wpisu za granicą się wpisałeś. Jeżeli nigdy nie podejmowałeś takich działań, to warto to zrobić.

  Czy podpisy mogą zbierać dzieci /młodzież 12-17 lat ?

  Tak, dzieci mogą zbierać podpisy po uzyskaniu zgody swoich Rodziców lub Opiekunów prawnych. Powyższe dotyczy szczególnie dzieci do ukończenia 13 roku życia.

  Dlaczego konieczne jest podanie mojego nr PESEL? Obawiam się np. wzięcia na mnie pożyczki lub kredytu. Czy moje dane osobowe będą bezpieczne?

  Zgodnie z treścią art. 63 ust. 4. Ustawy O referendum ogólnokrajowym, cyt.:
  „Do zgłoszenia wniosku załącza się wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESELa także własnoręcznie złożone podpisy obywateli. Wzór wykazu ustala, w drodze uchwały, Państwowa Komisja Wyborcza”.
  W naszym wypadku jest to Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe, opublikowana w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr: 20.poz. 308 w dniu 23 kwietnia  2003 r.
  Dlatego brak uzupełnienia którychkolwiek danych, w tym PESEL lub pełnego adresu zamieszkania spowoduje, że Twój podpis będzie nieważny.

  Czy kiedykolwiek posłowie/ senatorowie w Polsce nie mieli immunitetów ?

  W Polsce pierwsza regulacja dotycząca immunitetu pojawiła się w dekrecie Tymczasowego Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie nietykalności członków Sejmu Ustawodawczego, który wybrany został w styczniu 1919 r.
  Immunitet parlamentarny rozumiany jest jako forma gwarancji niezależności posła i senatora w sprawowaniu wolnego mandatu przedstawicielskiego. W dzisiejszych warunkach ma on oznaczać ochronę parlamentarzysty przed różnego rodzaju naciskami zewnętrznymi, które uniemożliwiałyby mu podejmowanie działań przedstawicielskich w warunkach ustrojowej swobody.
  Niestety drugą stroną medalu jest całkowita bezkarność dygnitarzy za malwersacje finansowe oraz działania na szkodę Skarbu Państwa czyli naszą.