Polityka prywatności

Bielsko – Biała, dnia 15 października 2023 r.

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

STOPimmunitet.pl

Oddolna akcja społeczna

 

Niniejszym, zgodnie z przepisami rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO) – informuję że:

  1. Składając swój podpis pod wnioskiem o jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora.

2. Administrator pozyskał Pana(i) dane osobowe: bezpośrednio od Pana(i) w wyniku złożonego złożonego przez Panią/a podpisu pod wnioskiem o przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego STOPimmunitet.

3. Dokładne dane administratora to: Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź, działająca pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź z siedzibą w Bielsku – Białej, Adres do korespondencji: Bielsko – Biała 43-300, ul. Grunwaldzka 29/2, NIP: 547-194-44-18, adres e’mail: kontakt@stopimmunitet.pl 

4. Cel: Administrator przechowuje Twoje dane osobowe w związku z oddolną akcją społeczną STOPimmunitet.pl, przez czas niezbędny do realizacji ww. akcji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

5. Administrator nie udostępnia Twoich danych nikomu z wyłączeniem podmiotów bezpośrednio związanych z oddolną akcją społeczną STOPimmunitet i w celu jej przeprowadzenia oraz organom publicznym, które przetwarzają Twoje dane w celu weryfikacji czy zebrano ustawową liczbę głosów do wszczęcia trybu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego STOPimmunitet.

6. Pani/Pana Prawa: Informuję nadto, że:

  • przysługuje Panu(i) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  • jeżeli sądzi Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów, przysługuje Panu(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • w każdym czasie może Pan(i) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W każdym powyżej wskazanym przypadku, skontaktuj się z nami na stronie: www.stopimmunitet.pl/kontakt